Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
  • Địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ A, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang
  • Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.942.400 cổ phần
  • Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  • Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.884.800 cổ phần

              Trong đó: Tổ chức: 0 CP                                    Cá nhân: 5.884.800 CP

  • Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 31/12/2019
  • Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 31/12/2019 ”